Wettelijke Meldingen

De website op het adres www.Labeyrie-premiumfood.be (hierna genoemd de 'Website') wordt gepubliceerd door de onderneming LABEYRIE FINE FOODS SAS.  Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door de informatie te lezen die LABEYRIE FINE FOODS SAS op zijn website tot uw beschikking stelt, bevestigt u kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en ze te aanvaarden.

1 - ALGEMENE INFORMATIE 

Uitgever:  Maatschappelijke benaming: LABEYRIE FINE FOODS SAS SAS met een kapitaal van € 223.660.034  RCS: 414 816 967 DAX  Maatschappelijke zetel: 39 route de Bayonne 40230 ST GEOURS DE MAREMNE  Directeur van de publicatie: LABEYRIE FINE FOODS 

Provider

CLARANET 18-20, rue du Faubourg du Temple 75011 Parijs

Het onderaannemingsbedrijf voor de publicatie van de Website is: Digital Prod, SARL met een kapitaal van € 50.000 -- RCS: 511 233 595 R.C.S Parijs, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 24 Rue de l'Est, 75020 Parijs (Frankrijk).

Fotocredits:  Shutterstock Next door stories  Niet-contractuele foto's, serveertips.

2 - GEBRUIK VAN DE WEBSITE

a) Kwaliteit van de informatie:  LABEYRIE FINE FOODS SAS besteedt grote aandacht en stelt alles in het werk om kwalitatieve informatie te publiceren op de website www.labeyrie-premiumfood.be. LABEYRIE FINE FOODS SAS kan echter geen absolute garantie bieden dat deze informatie juist en volledig is. Zo zal LABEYRIE FINE FOODS SAS, dat onderworpen is aan een inspanningsverbintenis, niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade omwille van verkeerd gebruikte informatie en/of informatie die onjuist of onvolledig is. U kunt daarentegen alle onjuiste informatie melden bij de websitebeheerder.

b) Toegang tot de website www.labeyrie-premiumfood.be. De toegang tot de website en het gebruik ervan zijn onderhevig aan een strikt persoonlijk gebruik. U verbindt zich ertoe deze website en de informatie of gegevens die erop staan, niet te gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden of voor enige vorm van commerciële verzoeken.  LABEYRIE FINE FOODS SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van rechtszaken tegen u door gebruik te hebben gemaakt van de website of de dienst die via de website beschikbaar is, of omwille van het feit dat de gebruiker deze Algemene voorwaarden niet naleeft. 

De onderneming LABEYRIE FINE FOODS SAS doet haar best om ervoor te zorgen dat gebruikers op elk ogenblik toegang kunnen krijgen tot de website. De onderneming LABEYRIE FINE FOODS SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de website om welke reden dan ook niet beschikbaar is.

c) Verzenden van een brief/e-mail:  De onderneming LABEYRIE FINE FOODS SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging, verlies of verkeerde verdeling van een brief/e-mail, noch voor het verzenden of niet verzenden aan een verkeerd e-mailadres.

3 - INHOUD VAN DE WEBSITE & INTELLECTUELE EIGENDOM 

De gehele inhoud op de website www.labeyrie-premiumfood.be (teksten, merken, logo's, grafische visuele of multimedia-elementen, foto's van producten of verpakkingen) is de eigendom van LABEYRIE FINE FOODS SAS en mag uitsluitend voor strikt persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Elk gebruik voor commerciële of andere doeleinden is eenvoudigweg verboden.

Bovendien zijn de elementen op onze website beschermd door de Franse wet op de intellectuele eigendom en internationale verdragen en overeenkomsten over de bepalingen inzake bescherming van de auteursrechten en bijbehorende rechten. 

De term 'elementen' betekent alle foto's, teksten, opmerkingen, afbeeldingen, (niet-)geanimeerde beelden, videobeelden, geluiden, alsook alle informaticatoepassingen die zouden kunnen worden gebruikt voor de werking van deze website en meer in het algemeen alle elementen die op de website www.labeyrie-premiumfood.be zijn gereproduceerd of gebruikt.

Het merk Labeyrie® is gedeponeerd door de houder en beschermd als beeldmerk en/of woordmerk, en maakt het voorwerp uit van de volledige eigendom van de groep LABEYRIE FINE FOODS SAS of van zijn partners. 

Zo is elke wijziging, elk gebruik, elke afbeelding en reproductie, zowel volledig als gedeeltelijk, onder welke vorm dan ook, voor een ander soort gebruik dan privégebruik en zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LABEYRIE FINE FOODS SAS strikt verboden. Dit verbod is van toepassing op eender welke procedés inzake reproductie, afbeeldingen en/of wijzigingen, hoe lang deze ook mogen duren. Dit op straffe van strafrechtelijke en burgerrechtelijke vervolging. Het feit dat LABEYRIE FINE FOODS SAS geen procedure opstart wanneer het kennis heeft genomen van dit ongeoorloofd gebruik, houdt niet in dat de onderneming dergelijk gebruik toelaat en geen gerechtelijke stappen onderneemt. 

In het algemeen kan LABEYRIE FINE FOODS SAS niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het verboden gebruik van de informatie die of voor enig ander element dat vermeld staat op de website www.labeyrie-premiumfoods.be. De foto's van producten en de serveertips die bij de beschrijvingen staan, zijn bovendien niet contractueel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van LABEYRIE FINE FOODS SAS.

4 - BEHEER VAN DE WEBSITE - VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Om de website goed te kunnen beheren, kan de uitgever op elk ogenblik: •    de toegang tot de gehele of gedeeltelijke website opschorten, onderbreken of beperken,  •    alle informatie verwijderen die de werking kan verstoren of die in strijd is met de nationale of internationale wetten of charters, •    de website opschorten om deze bij te werken. 

5 - GESCHILLEN 

Deze wettelijke vermeldingen en algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet. Alle geschillen of bezwaren inzake de uitvoering of interpretatie van dit reglement die niet in der minne tussen de partijen kunnen worden opgelost, worden overgedragen aan de bevoegde rechtbanken van het Hof van Beroep van Parijs.

6 - AANPASSING VAN DE WETTELIJKE VERMELDINGEN EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

LABEYRIE FINE FOODS SAS behoudt zich het recht voor om deze Wettelijke vermeldingen en Algemene gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. Wij vragen u dan ook om deze regelmatig op de website te raadplegen. 

7 - CONTACT:

Voor vragen en informatie over de inhoud die op de website staat of over de website zelf, kunt u een e-mail sturen naar labeyrie-premiumfood [at] labeyrie-fine-foods.com of stuur een brief naar volgend adres:

Site LABEYRIE.PREMIUM FOOD – LABEYRIE FINE FOODS  39 route de Bayonne 40230 Saint Geours de Maremne Frankrijk

Copyright 2018 LABEYRIE FINE FOODS S.A.S. © - Alle rechten voorbehouden