PRIVACYBELEID

De website op het adres www.Labeyrie-premiumfood.be (hierna genoemd de 'Website') wordt gepubliceerd door de onderneming LABEYRIE FINE FOODS SAS. 

De onderneming LABEYRIE FINE FOODS verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van de Gebruiker van de Website op rechtmatige, loyale en transparante wijze te verwerken, overeenkomstig de geldende wetgeving. 

Wij raden elke Gebruiker aan om dit Privacybeleid grondig te lezen alvorens gebruik te maken van de Website. 

1-    VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

De verwerkingsverantwoordelijke van de Website is LABEYRIE FINE FOODS, vennootschap op vereenvoudigde aandelen (Société par Actions Simplifiées), waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 39 route de Bayonne, 40230 Saint-Geours-de-Maremne. 

2-    VERWERKING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER 

a) Soorten verwerkte persoonlijke gegevens

De term 'persoonlijk gegeven' betekent informatie die betrekking heeft op een fysieke persoon en waardoor deze persoon rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd.

In het kader van het beheer van de Website verwerkt LABEYRIE FINE FOODS de volgende soorten persoonlijke gegevens: 

o    Identiteitsgegevens (met name burgerlijke staat, achternaam, voornaam, e-mailadres); 

o    Aanmeldingsgegevens (IP-adressen, logs, ...) 

Bepaalde persoonlijke gegevens zijn verplicht (velden met een asterisk). Wanneer deze velden niet zijn ingevuld, zal LABEYRIE FINE FOODS niet in staat zijn om u de gevraagde dienst te leveren of om een positief antwoord te geven op uw aanvraag

b) Doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens 

De verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker is wettelijk gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op de legitieme interesses van LABEYRIE FINE FOODS of op de wettelijke verplichtingen van LABEYRIE FINE FOODS onder de hieronder vastgelegde voorwaarden:

Wettelijke grondslag van de verwerking    Doeleinden Toestemming    > Meedelen en uitwisselen van informatie aan/met LABEYRIE FINE FOODS in het kader van het formulier voor contactverzoeken.

Legitieme belangen van LABEYRIE: -    Zijn gebruikers en klanten tevredenstellen     -    Aanmaken van statistieken  -    Beheren van klachten van klanten Wettelijke verplichtingen    -    Uitoefenen van de rechten van de Gebruikers  -    Bewaren van de bewijzen van de verkregen toestemmingen 

c) Aan wie worden de persoonlijke gegevens van de Gebruiker bekendgemaakt? 

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker zijn uitsluitend bestemd voor LABEYRIE FINE FOODS en zijn toeleveranciers die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen handelen enerzijds, en met als enig doel LABEYRIE FINE FOODS toe te laten de diensten die op de Website worden aangeboden, te leveren anderzijds.

Bij LABEYRIE FINE FOODS worden de gegevens van de Gebruiker, binnen de beperking van hun bevoegdheden, verwerkt door: -    het personeel van de export-, marketing-, communicatie-, klanten-, juridische en informaticadienst. 

De volgende personen kunnen eveneens uw gegevens inkijken:  -    de externe dienstverleners die bevoegd zijn voor DIGITAL PROD  -    het onderaannemingsbedrijf van LABEYRIE FINE FOODS om de dienst die op de Website wordt aangeboden, te verbeteren. -    gerechtsmedewerkers en overheidsambtenaren in het kader van hun taak betreffende gerechtelijke bijstand en vertegenwoordiging in de rechtbank in geval van geschillen; -    de gerechtelijke autoriteiten en andere bevoegde derden.

d) Hoelang worden de persoonlijke gegevens van de Gebruiker bewaard? 

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden uitsluitend bewaard voor de duur die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

Ter illustratie zijn de bewaartermijnen de volgende: 

Doeleinden van de verwerking van de persoonlijke gegevens    Bewaartermijn van de persoonlijke gegevens Beheren van en antwoorden op contactverzoeken     2 jaar, te tellen vanaf het laatste contact van de Gebruiker  Uitoefenen van de rechten van de Gebruiker     1 jaar, te tellen vanaf de aanvraag tot uitoefening ervan Cookies     13 maanden, te tellen vanaf het ogenblik waarop de cookies wordt opgeslagen

3 - RECHTEN VAN DE GEBRUIKER 

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en de laatste versie van de wet Informatica en Vrijheden, beschikt de Gebruiker over een recht van toegang, rechtzetting en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens, alsook over het recht op beperking op de verwerking ervan, het recht op bezwaar tegen de verwerking, het recht op de overdraagbaarheid van zijn gegevens en het recht om richtlijnen te bepalen inzake de bewaring, verwijdering en kennisgeving van zijn persoonlijke gegevens na zijn overlijden.  Om deze rechten uit te oefenen, kan de Gebruiker een e-mail sturen naar volgend e-mailadres: labeyrie-premiumfood [at] labeyrie-fine-foods.com of hij kan een brief sturen naar: LABEYRIE FINE FOODS SAS Service Consommateurs 39 route de Bayonne 40230 Saint-Geours-de-Maremne France.  Voor verwerkingen op basis van toestemming, is de Gebruiker ervan op de hoogte dat hij zijn toestemming te allen tijde kan intrekken. In dat geval zal de verwerking niet meer kunnen worden uitgevoerd en de Gebruiker zal dan niet meer kunnen genieten van de diensten die op de Website worden aangeboden.  De uitoefening van een van deze rechten kan de Gebruiker worden geweigerd, indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden in dit privacybeleid of in de geldende wetgeving. Wanneer dit het geval is, wordt de Gebruiker hiervan op de hoogte gebracht. Er kan hem tevens een identiteitsbewijs worden gevraagd. In geval van een klacht, beschikt de Gebruiker over het recht om een klacht in te dienen bij de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden (CNIL) op het volgende adres: 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX, indien hij van mening is dat de verwerking van zijn gegevens niet voldoet aan de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. En voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel. 

4 - SOCIAL MEDIA 

De Website gebruikt geen plug-in.

5 - COOKIES  

a)    Wat zijn cookies?  Cookies zijn kleine bestanden die op het door de Gebruiker gebruikte apparaat worden geplaatst wanneer hij de Website bezoekt. Ze kunnen worden onderscheiden door hun unieke ID's, die zijn verbonden aan computers, tablets of mobiele telefoons van Gebruikers. Hierdoor kan de Gebruiker gemakkelijker en beter op onze Website navigeren. De cookies slaan de handelingen en voorkeuren op, zoals de pagina's die de Gebruiker raadpleegt, de datum en het uur waarop hij deze raadpleegt, enz. 

b)    Gebruikte cookies  De Website gebruikt geen cookies. 

6 - BIJWERKEN VAN HET PRIVACYBELEID 

Dit privacybeleid kan op elk ogenblik door LABEYRIE FINE FOODS worden gewijzigd of aangevuld. Alle wijzigingen en aanvullingen die aan dit privacybeleid worden aangebracht, zijn van kracht vanaf het ogenblik dat deze op onze Website staan vermeld. Wij vragen de Gebruiker dan ook om ons Privacybeleid regelmatig te raadplegen.

***